Locatie Radiumstraat 

Radiumstraat 2A 

9743 SP Groningen

Telefoon 050 3210489  

                 050 3210490

W.A. VAN LIEFLANDSCHOOL GRONINGEN

Locatie Paterswoldseweg

Paterswoldseweg 131 

9724 BE Groningen
telefoon 050 3210488

 

1/3

Visie op de arbeidstoeleiding

Onderwijs

Binnen het VSO is het onderwijs steeds  meer gericht op de zelfstandigheid als toekomstig burger in de maatschappij.  Zelfstandig of beschermde arbeid, wonen, vrije tijd en actief burgerschap zijn de kernthema’s waarop het onderwijs zich dient te richten. Het doel is leerlingen toe te rusten met die competenties, die vereist zijn voor een zo optimaal mogelijke zelfstandige positie in de maatschappij. Dit vraagt om leerling georiënteerd onderwijs waarbij de individuele leerling de maat vormt en waarbij samenwerking tussen alle betrokkene rondom de leerling  essentieel is.  

 

Passende arbeid  
Het uitgangspunt van het VSO is een zo zelfstandig mogelijke positie in de samenleving op de domeinen arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap.  Wanneer we spreken over arbeid is het streven gericht op een arbeidsplaats met een arbeidsovereenkomst. Van een groot deel van de VSO populatie zal worden verwacht dat zij straks loonvormende arbeid zal gaan verrichten.  Voor een  groep binnen het VSO zal dit niet geheel  haalbaar zijn. Zij kunnen in aanmerking komen voor beschutte werkplekken die gemeenten gecreëerd hebben. Passende arbeid sluit aan op de competenties en mogelijkheden van iedere individuele leerling.   Arbeidstoeleiding vraagt van het onderwijs de leerlingen toe te rusten met die competenties die worden gevraagd vanuit de arbeidsmarkt.  De school is verantwoordelijk voor de uitstroom van haar leerlingen. Zij brengen  tijdig in beeld wat de mogelijkheden van de leerling zijn. Samen met alle betrokkenen wordt er een transitieplan opgesteld, dat het plan beschrijft van school naar werk.